Regulamin

Regulamin Serwisu Internetowego Menopauza.pl
§1 – Wstęp

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania i funkcjonowania Serwisu internetowego menopauza.pl znajdującego się pod adresem internetowym menopauza.pl. Postanowienia Regulaminu wraz z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w sposób wyłączny i wyczerpujący określają prawa i obowiązki Użytkowników Serwisu oraz innych osób korzystających z jego usług.

§2 – Informacje ogólne

 1. Właścicielem i administratorem Serwisu Internetowego menopauza.pl jest Krzysztof Jaciw zwany dalej Administratorem.
 2. Niniejszy Regulamin zwany dalej Regulaminem stanowi podstawę funkcjonowania Serwisu Internetowego menopauza.pl zwanego dalej Serwisem.
 3. Regulamin określa prawa i obowiązki użytkowników Serwisu zwanych dalej Użytkownikami.
 4. Wszelkie uwagi, informacje i zapytania odnośnie Serwisu mogą być kierowane do Administratora za pośrednictwem formularza kontaktowego,
 5. Informacje publikowane na łamach Serwisu mają charakter wyłącznie informacyjny.

§3 – Warunki techniczne korzystania z Serwisu

 1. Techniczne warunki korzystania z Serwisu, mają znaczenie dla poprawności funkcjonowania Serwisu, jego prawidłowego wyglądu w przeglądarce internetowej stosowanej przez Użytkownika, a także dla bezpieczeństwa danych Użytkownika zapisanych na Koncie. Każdy Użytkownik powinien stosować się do poniższych warunków i wytycznych, a wszelkie działania podejmowane przez Użytkownika w sposób odmienny (umyślny lub nieumyślny), dokonywane są na jego wyłączną odpowiedzialność.
 2. Do korzystania z usług Serwisu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów internetu, aktywnej skrzynki e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron WWW.
 3. Strony internetowe Serwisu działają w oparciu o technologię plików “cookies”. Pliki “cookies” to niewielkie pliki tekstowe, wysyłane przez serwer WWW i zapisywane na dysku twardym w komputerach osób odwiedzających strony Serwisu, w celu zachowania w nich informacji i danych dotyczących korzystania przez Użytkownika z Serwisu. Brak obsługi plików “cookies” przez przeglądarkę internetową stosowaną przez Użytkownika nie powoduje niemożności uczestnictwa w Serwisie, jednakże może to powodować utrudnienia lub nieprawidłowości w jego funkcjonowaniu, dlatego zalecane jest stosowanie oprogramowania z włączoną obsługą plików “cookies”.

§4 – Rejestracja Użytkownika w Serwisie

 1. Użytkownikiem Serwisu może zostać osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która dobrowolnie zapoznała się i zaakceptowała niniejszy Regulamin.
 2. Rejestracja w Serwisie jest dobrowolna i bezpłatna.
 3. Procedura rejestracji i aktywacji Konta przebiega stopniowo za pośrednictwem skrzynki e-mail i stron Serwisu.
 4. Przesyłając Formularz Rejestracyjny Użytkownik potwierdza autentyczność i zgodność ze stanem faktycznym danych w nim zawartych oraz wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu.

§5 – Zablokowanie i usunięcie Użytkownika

 1. Użytkownik może w każdej chwili zostać usunięty z Serwisu na własną prośbę po uprzednim powiadomieniu o tym Administratora za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 2. Użytkownik może zostać zablokowany lub usunięty z Serwisu, gdy posługuje się wyrażeniami powszechnie uznanym za obraźliwe.
 3. Użytkownik może zostać zablokowany lub usunięty z Serwisu, gdy bez zgody Administratora zakłada więcej niż jedno konto na Serwisie.
 4. Użytkownik może zostać zablokowany lub usunięty z Serwisu, gdy podejmuje działania na niekorzyść Administratora.
 5. Użytkownik może zostać zablokowany lub usunięty z Serwisu bez podawanie przyczyn z strony Administratora, gdy Administrator uzna to za konieczne.
 6. Zablokowany lub usunięty Użytkownik nie może żądać od Administratora usunięcia z Serwisu wprowadzonych przez siebie treści (komentarzy, postów itp.).

§6 – Odpowiedzialność i zastrzeżenia

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do ingerencji w strukturę techniczną konta Użytkownika, w celu zdiagnozowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu usług Serwisu.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do publikowania na łamach Serwisu, informacji o Użytkownikach, którzy w sposób uporczywy naruszają Regulamin lub w ten sam sposób podejmują działania sprzeczne z Regulaminem lub celem i charakterem Serwisu.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Użytkowników.
 4. Administrator jako właściciel i zarządca Serwisu dołoży wszelkich starań, aby Serwis oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły, bez jakichkolwiek zakłóceń.
 5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za usługi świadczone za pośrednictwem Serwisu przez podmioty trzecie, które świadczą usługi na rzecz Użytkowników we własnym imieniu i na własny rachunek, na zasadach i na mocy porozumień zawartych z Administratorem. Określenie reguł świadczenia takich usług, należy do podmiotu świadczącego te usługi i podmiot ten jest wyłącznie za nie odpowiedzialny, oraz do niego należy zwracać się z wszelkimi uwagami i reklamacjami związanymi ze świadczonymi usługami.
 6. W maksymalnie szerokim zakresie, jak na to pozwalają przepisy prawa, Administrator nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkowników ani wobec osób trzecich z tytułu pośredniej lub bezpośredniej straty lub szkody i z tytułu utraty danych, bez względu na przyczynę (wynikłą z zaniedbania lub złamania niniejszego Regulaminu lub w inny sposób), nawet jeżeli Administrator mógł przewidzieć taką stratę lub szkodę lub został o takiej możliwości poinformowany.

Administrator nie ponosi też odpowiedzialności za:

 1. skutki wynikające z wejścia przez osoby trzecie w posiadanie hasła Użytkownika;
 2. zawartość innych stron internetowych, które są połączone z Serwisem za pomocą odnośników (linków);
 3. szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu;
 4. problemy w funkcjonowaniu Serwisu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Administrator przy zachowaniu należytej staranności nie był wstanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów w funkcjonowaniu Serwisu związanych z jakością usług świadczonych bezpośrednio przez podmioty trzecie;
 5. korzystanie z Serwisu przez Użytkowników niezgodne z postanowieniami niniejszego Regulaminu;
 6. przerwy w funkcjonowaniu Serwisu zaistniałe z przyczyn technicznych;
 7. utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu, dysfunkcją sieci Internet lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Administratora, błędy lub pomyłki w Serwisie lub treściach publikowanych na jego łamach.
 8. Administrator nie odpowiada w żaden sposób w maksymalnie szerokim zakresie, jak tylko pozwalają na to obowiązujące przepisy prawa, za treści przekazywane i publikowane na łamach Serwisu oraz za ich rzetelność i autentyczność.

§7 – Zmiany Regulaminu

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w obrębie niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie, bez podania przyczyny.
 2. Wszelkie zmiany w Regulaminie wchodzą w życie z dniem ich opublikowania.
 3. W przypadku odmowy akceptacji nowego Regulaminu Użytkownik zobowiązany jest powiadomić o tym Administratora za pośrednictwem formularza kontaktowego.

§8 – Obowiązywanie Regulaminu

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i wiąże w tej wersji do dnia jego zmiany lub odwołania.

Dodaj komentarz

Zamknij